Privacyreglement en identificatieplicht

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Door de invoering van het Burgerservicenummer in de zorg (BSN-Z) dienen patiënten zich óók te kunnen legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Deze moet namelijk vast kunnen stellen dat het BSN-Z en de persoon bij elkaar horen.

Waarom identificatieplicht?

Het BSN-Z maakt een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN-Z heeft een aantal voordelen:

  • het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
  • het voorkomt persoonsverwisseling
  • het maakt declareren eenvoudiger
  • het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude
  • het BSN-Z wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier

Geldige identiteitsbewijzen zijn:

  • het paspoort
  • het rijbewijs
  • de identiteitskaart

U kunt uzelf niet identificeren met andere pasjes en kaarten, zoals een openbaarvervoerkaart, bromfietscertificaat, collegekaart of bankpas. Ook een kopie van uw identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat verlopen is, wordt niet aangemerkt als geldig identiteitsbewijs. Indien u zich niet kunt identificeren, wordt er mogelijk een betalingsregeling met u getroffen. De kosten van de medische zorg kunnen zonder identificatie namelijk niet verhaald worden op de zorgverzekering.

Patiëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ViaSana een medisch dossier aanlegt. In dit elektronische patiëntendossier worden alle over u verzamelde gegevens elektronisch vastgelegd. Het elektronische patiëntendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, operaties, etc. Ook gegevens van bijvoorbeeld uw huisarts of verwijzend specialist zijn aan het dossier toegevoegd. Een aantal gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, kwaliteitsbewaking en -verbetering.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

ViaSana verricht medisch wetenschappelijk onderzoek voor het continu kunnen verbeteren van de zorg. Hiervoor kunnen uw medische gegevens - anoniem en niet herleidbaar - gebruikt worden. U hoeft hier niet expliciet toestemming voor te geven. Dit betekent echter niet dat u geen zeggenschap heeft over het gebruik van uw medische gegevens. U kunt uw bezwaar kenbaar maken door een brief te sturen naar ons postadres t.a.v. Kwaliteit en Veiligheid. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling en uw relatie met uw specialist. Daarnaast kunt u altijd uw besluit wijzigingen zonder gevolgen.

Inzagerecht

U kunt uw dossier in overleg met uw behandelend arts inzien of (delen uit) het dossier laten kopiëren. Een verzoek tot inzage of kopie kunt u richten aan uw behandelend arts. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager moet dan een schriftelijke machtiging, voorzien van uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs, overleggen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard vanaf het laatste consult.

Wie hebben inzicht in uw gegevens?

Artsen en medewerkers van ViaSana, die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Denk hierbij aan orthopedieconsulenten, fysiotherapeuten en medewerkers van de OK. Daarnaast kunnen medewerkers van de financiële en kwaliteitsafdeling de benodigde gegevens inzien. Alle medewerkers hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak. Artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten hebben een beroepsgeheim en medewerkers van ViaSana hebben een geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd in ons privacyreglement.

Rechten van de patiënt

U heeft recht tot inzage in uw medisch dossier. U heeft recht op een kopie van de gegevens uit uw patiëntendossier. Wij verstrekken echter geen gegevens die door een behandelaar of een andere persoon buiten ViaSana zijn verzameld of opgesteld. U heeft het recht ViaSana te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar.

Plichten van ViaSana

ViaSana is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben maatregelen getroffen om verlies/aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd. Ook zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het elektronisch patiëntendossier.

Vragen

Voor meer informatie over ons privacyreglement kunt u contact opnemen met ViaSana.