terug
Hoe kunnen we u helpen?

Niet alleen u wordt met de grootst mogelijk zorg behandeld binnen ViaSana, maar ook uw persoonsgegevens. U wilt tenslotte niet dat uw gegevens op straat komen te liggen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Als u patiënt wordt moeten wij weten wie u bent. Wij willen immers zeker weten dat de juiste persoon de juiste behandeling krijgt.

Geslacht

Voor u van een juist advies te kunnen voorzien is het noodzakelijk dat wij weten wat uw geslacht is.

Geboortedatum

Uw leeftijd kan van invloed zijn op het advies dat u krijgt. Daarnaast is uw geboortedatum noodzakelijk om uw identiteit vast te stellen en hebben wij uw geboortedatum nodig om te kunnen communiceren met uw zorgverzekeraar.

Adresgegevens

Wij hebben uw adresgegevens nodig omdat u met de post informatie van ons ontvangt over uw behandeling

Telefoonnummer

Wij hebben uw telefoonnummer nodig omdat wij u voor de operatie bellen. Daarnaast kan een afspraak vanwege onvoorziene omstandigheden niet doorgaan. Wij willen u dan snel kunnen bereiken.

E-mailadres

Wij hebben uw e-mailadres nodig omdat u hier bevestigingen en herinneringen voor afspraken ontvangt. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om videoboodschappen van specialisten, nieuwsbrieven over soortgelijke diensten/producten en klanttevredenheids- en kwaliteitsonderzoeken toe te sturen. Wanneer u geen e-mails van ViaSana wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@viasana.nl.

Kliniek ViaSana verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Ras

Wij vragen niet specifiek naar uw ras, maar als u in de kliniek komt wordt er wel een foto van u gemaakt die in uw persoonlijke patiënten dossier komt te staan. Dit doen wij omdat we voor een veilige behandeling zeker willen weten dat we de juiste patient voor ons zien. Een foto helpt daar bij.

Godsdienst

Als u behandelt wordt of verblijft in ViaSana moeten wij weten welke godsdienst u heeft. Dan kunnen wij hier tijdens uw verblijf rekening mee houden.

Gezondheid

Uw behandeling kan alleen veilig verlopen als wij alle informatie over uw gezondheid weten. Denk bijvoorbeeld aan hartafwijkingen en allergieën.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@viasana.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Burgerservicenummer (BSN)

Zorgverleners zoals ViaSana zijn verplicht het burgerservicenummer (BSN) van hun patiënten vast te leggen in hun administratie. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Het BSN in de zorg wordt gebruikt om:

  • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens; 
  • eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
  • persoonsverwisseling te voorkomen;
  • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Daarom vragen erkende zorgverleners patiënten om een geldig identiteitsbewijs.

Genetische gegevens

Erfelijke eigenschappen dienen wij te weten omdat ze kunnen helpen bij het vaststellen van een diagnose en het kiezen van de juiste behandeling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kliniek ViaSana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om zo veilig en goed mogelijk te kunnen behandelen. Als ViaSana niet goed op de hoogte is van iemands gezondheid, kan dat fatale gevolgen hebben bij een behandeling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Kliniek ViaSana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een veilige medische behandeling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kliniek ViaSana bewaart uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar conform de wettelijke bewaartermijn. Aangezien een arts alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens lang bewaard blijven stelt ViaSana tot nader besluit of krachtens wet verplicht, geen maximum aan de bewaartermijn. Wilt u uw gegevens uit het dossier laten verwijderen dan kunt u ons dit verzoeken via info@viasana.nl. Aan het verwijderen van gegevens uit het dossier zijn specifieke voorwaarden verbonden. Meer hierover leest u bij ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kliniek ViaSana verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kliniek ViaSana blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

'Op ziekenhuiswebsites kijken bedrijven met je mee' en 'Ziekenhuiswebsites volgen in strijd met wet bezoekers via cookies', dit kopte verschillende media. Veel mensen weten niet hoe cookies precies werken. Wanneer moet je als bezoeker wel toestemming geven voor cookies en wanneer juist niet? En hoe waarborgt ViaSana de privacy van haar patiënten?

Uw bezoek aan viasana.nl is een veilig bezoek

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. ViaSana gebruikt technische noodzakelijke cookies, functionele cookies en analytische cookies. Deze worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren en om het sitegebruik zo prettig en intuïtief mogelijk te maken. ViaSana gebruikt Google Analytics, HotJar en GetSiteControl om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, zo kunnen we de gebruikersvriendelijkheid verbeteren. Deze partijen zijn GDPR-compliant. Advertentie en tracking cookies voor promotionele doeleinden gebruikt viasana.nl niet.

Verwijderen cookies

Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van www.viasana.nl niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie instellingen vindt u in de 'Help' functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kliniek ViaSana. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Inzien

U kunt uw gegevens in de kliniek inzien tijdens een consult bij één van onze specialisten. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor uw digitale dossier op het patiëntenportaal https://www.viasana.nl/mijnviasana/. U kunt dan via het portaal, of via uw persoonlijke app, uw medisch dossier raadplegen.

Aanpassen

Indien u een correctie of aanvulling wilt maken op de inhoud van uw dossier, kunt u dat aangeven aan uw behandelend specialist tijdens het consult. De arts zal beoordelen of de correctie of aanvulling wordt overgenomen, immers mag het een veilige behandeling niet in de weg staan.

Verwijderen

Het is mogelijk om (delen van) uw medisch dossier, binnen de kaders van de wet, te laten vernietigen. Er gelden namelijk specifieke beperkingen ten aanzien van onder meer het patiëntendossier. U kunt uw verzoek indienen door een email te sturen naar info@viasana.nl. Wij nemen dan contact met u op om het bericht te verifiëren. Vervolgens zullen wij zorgvuldig onze procedures doorlopen om te kijken of we gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Hierin wegen wij o.a. het belang van het leveren van goede zorg, onze juridische positie, maar ook het mogelijke belang van iemand anders. Uw behandelaar maakt, eventueel in overleg met de Privacy Officer, de afweging of en zo ja welke gegevens verwijderd mogen worden. Wij informeren u hier altijd schriftelijk over. Mocht (een onderdeel uit) uw medisch dossier verwijderd (kunnen) worden, dan wordt in uw dossier vermeld dat (een deel van) de gegevens op uw verzoek is verwijderd. De gegevens zijn na verwijdering niet meer terug te halen en ook niet meer inzichtelijk in uw patiëntenportaal of in uw app.

Wij adviseren u altijd om een kopie van uw medische dossier door ons over te dragen aan een andere zorgverlener of aan uzelf, alvorens u het laat verwijderen.

Let op, financiële en administratieve gegevens zijn géén onderdeel van het medisch dossier. Wij zijn wettelijk verplicht om deze te bewaren en deze kunnen dan ook niet verwijderd worden.

Gegevensoverdracht

Wanneer u ons vraagt om uw gegevens naar een andere organisatie door te sturen, sturen wij alleen de gegevens door die betrekking hebben op de relevante indicatiestelling. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@viasana.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u bij dit soort verzoeken altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. 

Kliniek ViaSana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kliniek ViaSana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@viasana.nl

Functionaris gegevensbescherming

Alfons Peters is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Kliniek ViaSana. Hij is te bereiken via fg@viasana.nl. De FG kunt u benaderen wanneer er een vermoeden bestaat dat ViaSana slordig, onveilig of niet volgens de wet met uw persoonsgegevens omgaat. Verder kunt u uw vragen over persoonsgegevens, opvraging van uw eigen dossier, inzage en wijzigingen van persoonsgegevens doorgeven aan de FG. Meer informatie over het takenpakket en verantwoordelijkheden van de FG kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgege... 

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: