terug
Hoe kunnen we u helpen?

Gedreven medewerkers en specialisten

Het fundament van de kliniek wordt gevormd door een sterk betrokken, gedreven en deskundig team van medisch specialisten en medewerkers. Zij blijven werken aan het onderhouden en verhogen van hun vakbekwaamheid. Dit team maakt het mogelijk dat we hoge patiënttevredenheidsscores halen en dat kwaliteit en veiligheid wordt doorleefd in alles wat we doen. Bent u benieuwd wie onze specialisten zijn? Klik dan hier: https://www.viasana.nl/special... 

Uitgeroepen tot beste zorgverlener

Kliniek ViaSana werd in 2023, 2022 en 2021 tot een van de beste zorgverleners. Elsevier Weekblad onderzoekt regelmatig de kwaliteit van verschillende behandelingen bij alle Nederlandse ziekenhuizen en klinieken. De onderzoeksmethodiek van onderzoeksbureau SiRM bekijkt of zorginstellingen zich aan de geldende protocollen houden rondom de operatie, of kwaliteitsvisitaties door de beroepsgroep zijn uitgevoerd en of daarbij zwaarwegende adviezen zijn gegeven, en ook of patiënten tijdig zijn geholpen nadat een diagnose is gesteld.

VMS 

Ons veiligheidsmanagementsysteem zorgt voor een continue monitoring en analyse van kwaliteitsgegevens. Deze gegevens komen voort uit registraties van bijvoorbeeld de (bijna) incidentmeldingen, complicaties en door de IGJ benoemde kwaliteitsindicatoren. Zo houden we onze risico’s in beeld en toetsen we onze doelstellingen. We maken onze resultaten inzichtelijk en kunnen op die manier continu verbeteren. De focus binnen kwaliteit & veiligheid ligt op risico gestuurd verbeteren. Gastvrijheid, kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke speerpunten.

Professionalisering infectiepreventie 

Er wordt binnen de kliniek een grote inspanning verricht op het vlak van infectiepreventie door samenwerking met een deskundige infectiepreventie en deskundige steriele medische hulpmiddelen. Hij zorgt voor het doorlopend uitvoeren van audits, is betrokken bij aanschaf nieuwe medische hulpmiddelen en adviseert over richtlijnen. Er is een actieve infectiecommissie met specifieke aandacht voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Infectiecijfers worden aangeleverd bij PREZIES. 

Medicatieveiligheid

Onze medicatieprocessen behoren tot de meest kritische processen. Medicatieveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp binnen de kliniek en heeft voortdurend de aandacht. Om deze reden is er een medicatieveiligheidsfunctionaris aangesteld voor het controleren van de processen en steeds verder verbeteren van de medicatieveiligheid. Zij kijkt specifiek ook naar verantwoord gebruik van antibiotica en het veilig gebruik van antistolling.

Audits

Een belangrijke manier om de kwaliteit en veiligheid te controleren is het uitvoeren van audits door zowel externe deskundigen als door enthousiaste betrokken collega’s die opgeleid zijn tot interne auditors. Een audit geeft een impuls aan de verbetering en borging van de kwaliteit en zorgt er voor dat degene die ge-audit wordt weer even stilstaat bij wat wellicht routine is geworden. 

Interne audits

Interne audits voeren we uit voor kwaliteitsverbetering; het geeft inzicht in de risico’s, oorzaken en kansen. De audits worden uitgevoerd door collega’s die hiervoor zijn opgeleid. Zij werken in vaste koppels en bekijken processen op zowel de eigen als andere afdelingen. Het ‘kijken in de keuken’ vergroot de betrokkenheid van medewerkers, niet alleen bij de eigen processen, maar ook bij processen op de andere afdelingen. Dit draagt bij aan constructieve samenwerking en bewustwording van patiëntveiligheid. 

Externe audits

Bij externe audits zijn het externe deskundigen die onafhankelijk van de organisatie de kwaliteit controleren en bekijken of we aan wet- en regelgeving voldoen. Zij bevestigen wat goed gaat, geven aan waar verbetering noodzakelijk is en waar kansen liggen voor ontwikkeling. Bij ViaSana komen (meer)jaarlijks de volgende audits aan bod:

  • ZKN – Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), erkent uitsluitend klinieken als leden die een hoog kwaliteitsniveau hebben. Iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden wordt door een externe auditor getoetst aan strenge normen die zijn opgenomen in het ZKN keurmerk. Eens per jaar vindt hertoetsing plaats. Het doel is om patiënten van klinieken die zijn aangesloten bij ZKN, de zekerheid te bieden dat zij bij deze klinieken in goede handen zijn. Wilt u meer weten hierover? Klik dan hier: https://www.viasana.nl/waarom-... 
  • Infectiepreventie – de bij ons aangesloten deskundige infectiepreventie voert gedurende het hele jaar audits uit binnen het OK-complex, de CSA en de andere afdelingen. In de OKC audit worden chirurgische processen geauditeerd, in de CSA audit worden de sterilisatieprocedures getoetst aan landelijke richtlijnen en of deze ook juist worden uitgevoerd. De audit algemeen worden gezamenlijke processen getoetst. Dit zijn processen die voor het grotendeel plaatsvinden op de verpleegafdeling, poliklinische behandelkamers en in de pijnkliniek. 
  • Apotheker – Bespreekt jaarlijks de gang van zaken op het gebied van distributie en logistiek, geneesmiddelenverbruik en -toediening, controle van opslag. 
  • Gevaarlijke stoffen – in ViaSana bevinden zich producten die worden beschouwd als gevaarlijke stoffen. Voor het opslaan, het werken met en het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden wettelijke voorschriften. Een gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR toetst eenmaal per drie jaar de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. 
  • Bloedafname en bloedtransfusie – ViaSana laat bloed analyseren bij het laboratorium van het Maasziekenhuis Pantein. Auditoren van het Maasziekenhuis komen 1x per 3 jaar om vast te stellen of de bloedkweken die aangeleverd worden voldoen aan de juiste kwaliteitseisen en of er volgens de juiste richtlijnen gewerkt wordt. Hoewel er bijna nooit een bloedtransfusie in ViaSana plaatsvindt, hebben we wel protocollen en scholing en vindt er een externe audit plaats. Om ervoor te zorgen dat we voorbereid zijn en veiligheid kunnen garanderen.

Visitaties

Een kwaliteitsvisitatie is een onderzoek op locatie naar de omstandigheden en de manier waarop collega specialisten het beroep uitoefenen, op grond van de op dat moment geldende kwaliteitsnormen. Visitaties dienen elke 5 jaar plaats te vinden en alle drie de vakgroepen zijn in 2018 gevisiteerd.

  • Nederlandse Orthopedische Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Keurmerk – ZKN

ZKN, Zelfstandige Klinieken Nederland, erkent uitsluitend klinieken als leden die een hoog kwaliteitsniveau hebben. Daartoe wordt iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden, door een auditor van KIWA getoetst aan strenge normen. Eens per jaar vindt op basis van die normen, hertoetsing plaats van iedere aangesloten kliniek. Op deze wijze kan ZKN garanderen dat de kwaliteit van zijn leden hoog is en blijft. Het doel is om patiënten en cliënten van klinieken die zijn aangesloten bij ZKN, de zekerheid te verschaffen dat zij bij deze klinieken in goede handen zijn.Wetenschappelijk onderzoek

ViaSana doet medisch (wetenschappelijk) onderzoek om de kwaliteit van haar zorg verder te verbeteren. Zo worden behandelingen geoptimaliseerd en kunnen toekomstige patiënten beter worden voorgelicht.

Nieuwsgierig welke onderzoeken er op dit moment zijn in ViaSana?

Deelname onderzoek

U kunt gevraagd worden om mee te doen aan een onderzoek. Deelname gebeurt uitsluitend wanneer u goed bent geïnformeerd over het wetenschappelijke onderzoek en u hiervoor toestemming heeft gegeven. U bent vrij in uw keuze wel of niet deel te nemen. Daarnaast is het uw recht om op elk wenselijk moment uw deelname te stoppen. Wij vernemen dit dan graag van u.

Bij deelname worden uw gegevens anoniem en niet herleidbaar verwerkt tot onderzoeksuitkomsten.

Het onderzoek hoeft niet altijd een direct voordeel voor uzelf op te leveren. Het doel is dan om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren.

Publicaties

ViaSana heeft een mooi wetenschappelijk jaar gehad. Daarmee blijft ViaSana haar zorg optimaliseren. Nieuwsgierig welke kennis ViaSana ontwikkeld, verspreid en geïmplementeerd heeft? Bekijk het hier:

ViaSana publiceert de resultaten uit onderzoeken ook in wetenschappelijke tijdschriften. Een overzicht en een korte samenvatting per wetenschappelijke publicatie vindt u hier.

Nieuws over onderzoek

Verschillende door ViaSana uitgevoerde onderzoeken zijn in het nieuws geweest. Klik op een van onderstaande links om het nieuwsbericht te lezen. 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze wetenschapscoördinator Yvette Pronk via onderzoek@viasana.nl.

Stage lopen

Interesse in een wetenschappelijke stage voor je master opleiding Bewegings-, Biomedische- of Gezondheidswetenschappen? Lees hier hoe stagiaires het ervaren hebben. 

Een open sollicitatie voorzien van jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar hrm@viasana.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze wetenschapscoördinator Yvette Pronk via onderzoek@viasana.nl.

PROMs en PREMs

ViaSana hecht veel waarde aan wat u als patiënt vindt van uw behandelresultaat. Deze zeer waardevolle informatie gebruikt ViaSana om u beter voor te lichten en de kwaliteit van zorg te verbeteren. MijnViaSanaresultaat.nl is als onderdeel van uw behandeling opgezet om zo nog beter deze resultaten te volgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van PROMs en PREMs. In 2012 is ViaSana als eerste in Nederland binnen de orthopedie en neurologie gestart met het meten van kwaliteit van zorg middels PROMs. 

Wat zijn PROMs en PREMs?

PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measurements. Dit betekent dat met het invullen van wetenschappelijke vragenlijsten patiënten laten weten hoe het met ze gaat. De vragen gaan over functie, pijn, kwaliteit van leven en mate van herstel. PREMs is de afkorting voor Patient Reported Experience Measurements. Patiënten laten middels het invullen van deze vragenlijsten weten hoe ze de service, nazorg en patiëntenvoorlichting ervaren hebben. Doordat u en alle andere patiënten vóór en op diverse momenten na de operatie dezelfde vragen beantwoordt, kunnen we u vertellen wat u van uw ingreep en ViaSana mag verwachten. Daarnaast krijgt ViaSana een goed beeld hoe het met haar patiënten gaat en wat zij van de geleverde zorg vinden.

Meer informatie over PROMs en PREMs is te vinden op https://www.viasana.nl/waarom-viasana/wetenschappelijk-onderzoek/mijn-viasana-resultaat/

Patiëntenvoorlichting optimaliseren

Wat kan een gemiddelde patiënt weer na de behandeling? En is de pijn volledig verdwenen? Deze waardevolle informatie helpt u bij het kiezen van een behandeling. Het geeft u een goed beeld wat u van het behandelresultaat kunt verwachten. Daarnaast kunt u gedurende uw revalidatietraject zien of u op de goede weg bent. Nieuwsgierig? Kijk bij de behandeling op de website of in de ViaSana Voorlichter app.

Kwaliteitsonderzoek 

De uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek via www.mijnviasanaresultaat.nl gebruikt ViaSana samen met gegevens uit patiëntendossiers om de kwaliteit van haar zorg te blijven toetsen. Zo evalueren we behandelingen en onze specialisten. Daarnaast vergelijkt ViaSana haar resultaten met zorginstellingen uit het land. Klik hier voor een overzicht en een korte samenvatting per wetenschappelijke publicatie. 

Klachten

Klachten van patiënten zijn belangrijke signalen om te weten wat de kwaliteit van onze zorg is. We proberen te leren door het bespreken en analyseren van negatieve ervaringen. 

Het volgen van trends binnen de klachten helpt ons te bepalen waar verbetering mogelijk is en of verbetering ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dit geldt niet alleen voor de behandelingen, maar ook voor de informatieverstrekking, de organisatie en bejegening van u als patiënt.

Wij vinden het belangrijk dat de patiënt laagdrempelig een klacht kan indienen, omdat we graag willen leren en willen horen wat we beter kunnen doen. 

Heeft u een klacht? Klik dan hier: https://www.viasana.nl/waarom-... 

Positieve feedback

Positieve opmerkingen en complimenten uit het patiënttevredenheidsonderzoek (de PREMs) worden met onze medewerkers gedeeld. Het werkt motiverend om van patiënten te horen wat zij goed vinden en wat we vooral moeten voortzetten.

Heeft u bewegings- of pijnklachten? Wij luisteren graag.

Welcome at ViaSana

Our website is regularly visited by people from abroad.
We are currently investigating what kind of visitors these are.
Please answer the question below: