terug
Hoe kunnen we u helpen?

Gedreven medewerkers en specialisten

Het fundament van de kliniek wordt gevormd door een sterk betrokken, gedreven en deskundig team van medisch specialisten en medewerkers. Zij blijven werken aan het onderhouden en verhogen van hun vakbekwaamheid. Dit team maakt het mogelijk dat we hoge patiënttevredenheidsscores halen en dat kwaliteit en veiligheid wordt doorleefd in alles wat we doen. Bent u benieuwd wie onze specialisten zijn? Klik dan hier: https://www.viasana.nl/special... 

Uitgeroepen tot beste zorgverlener

Kliniek ViaSana werd in 2023, 2022 en 2021 tot een van de beste zorgverleners. Elsevier Weekblad onderzoekt regelmatig de kwaliteit van verschillende behandelingen bij alle Nederlandse ziekenhuizen en klinieken. De onderzoeksmethodiek van onderzoeksbureau SiRM bekijkt of zorginstellingen zich aan de geldende protocollen houden rondom de operatie, of kwaliteitsvisitaties door de beroepsgroep zijn uitgevoerd en of daarbij zwaarwegende adviezen zijn gegeven, en ook of patiënten tijdig zijn geholpen nadat een diagnose is gesteld.

VMS 

Ons veiligheidsmanagementsysteem zorgt voor een continue monitoring en analyse van kwaliteitsgegevens. Deze gegevens komen voort uit registraties van bijvoorbeeld de (bijna) incidentmeldingen, complicaties en door de IGJ benoemde kwaliteitsindicatoren. Zo houden we onze risico’s in beeld en toetsen we onze doelstellingen. We maken onze resultaten inzichtelijk en kunnen op die manier continu verbeteren. De focus binnen kwaliteit & veiligheid ligt op risico gestuurd verbeteren. Gastvrijheid, kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke speerpunten.

Professionalisering infectiepreventie 

Er wordt binnen de kliniek een grote inspanning verricht op het vlak van infectiepreventie door samenwerking met een deskundige infectiepreventie en deskundige steriele medische hulpmiddelen. Hij zorgt voor het doorlopend uitvoeren van audits, is betrokken bij aanschaf nieuwe medische hulpmiddelen en adviseert over richtlijnen. Er is een actieve infectiecommissie met specifieke aandacht voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Infectiecijfers worden aangeleverd bij PREZIES. 

Medicatieveiligheid

Onze medicatieprocessen behoren tot de meest kritische processen. Medicatieveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp binnen de kliniek en heeft voortdurend de aandacht. Om deze reden is er een medicatieveiligheidsfunctionaris aangesteld voor het controleren van de processen en steeds verder verbeteren van de medicatieveiligheid. Zij kijkt specifiek ook naar verantwoord gebruik van antibiotica en het veilig gebruik van antistolling.

Audits

Een belangrijke manier om de kwaliteit en veiligheid te controleren is het uitvoeren van audits door zowel externe deskundigen als door enthousiaste betrokken collega’s die opgeleid zijn tot interne auditors. Een audit geeft een impuls aan de verbetering en borging van de kwaliteit en zorgt er voor dat degene die ge-audit wordt weer even stilstaat bij wat wellicht routine is geworden. 

Interne audits

Interne audits voeren we uit voor kwaliteitsverbetering; het geeft inzicht in de risico’s, oorzaken en kansen. De audits worden uitgevoerd door collega’s die hiervoor zijn opgeleid. Zij werken in vaste koppels en bekijken processen op zowel de eigen als andere afdelingen. Het ‘kijken in de keuken’ vergroot de betrokkenheid van medewerkers, niet alleen bij de eigen processen, maar ook bij processen op de andere afdelingen. Dit draagt bij aan constructieve samenwerking en bewustwording van patiëntveiligheid. 

Externe audits

Bij externe audits zijn het externe deskundigen die onafhankelijk van de organisatie de kwaliteit controleren en bekijken of we aan wet- en regelgeving voldoen. Zij bevestigen wat goed gaat, geven aan waar verbetering noodzakelijk is en waar kansen liggen voor ontwikkeling. Bij ViaSana komen (meer)jaarlijks de volgende audits aan bod:

  • ZKN – Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), erkent uitsluitend klinieken als leden die een hoog kwaliteitsniveau hebben. Iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden wordt door een externe auditor getoetst aan strenge normen die zijn opgenomen in het ZKN keurmerk. Eens per jaar vindt hertoetsing plaats. Het doel is om patiënten van klinieken die zijn aangesloten bij ZKN, de zekerheid te bieden dat zij bij deze klinieken in goede handen zijn. Wilt u meer weten hierover? Klik dan hier: https://www.viasana.nl/waarom-... 
  • Infectiepreventie – de bij ons aangesloten deskundige infectiepreventie voert gedurende het hele jaar audits uit binnen het OK-complex, de CSA en de andere afdelingen. In de OKC audit worden chirurgische processen geauditeerd, in de CSA audit worden de sterilisatieprocedures getoetst aan landelijke richtlijnen en of deze ook juist worden uitgevoerd. De audit algemeen worden gezamenlijke processen getoetst. Dit zijn processen die voor het grotendeel plaatsvinden op de verpleegafdeling, poliklinische behandelkamers en in de pijnkliniek. 
  • Apotheker – Bespreekt jaarlijks de gang van zaken op het gebied van distributie en logistiek, geneesmiddelenverbruik en -toediening, controle van opslag. 
  • Gevaarlijke stoffen – in ViaSana bevinden zich producten die worden beschouwd als gevaarlijke stoffen. Voor het opslaan, het werken met en het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden wettelijke voorschriften. Een gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR toetst eenmaal per drie jaar de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. 
  • Bloedafname en bloedtransfusie – ViaSana laat bloed analyseren bij het laboratorium van het Maasziekenhuis Pantein. Auditoren van het Maasziekenhuis komen 1x per 3 jaar om vast te stellen of de bloedkweken die aangeleverd worden voldoen aan de juiste kwaliteitseisen en of er volgens de juiste richtlijnen gewerkt wordt. Hoewel er bijna nooit een bloedtransfusie in ViaSana plaatsvindt, hebben we wel protocollen en scholing en vindt er een externe audit plaats. Om ervoor te zorgen dat we voorbereid zijn en veiligheid kunnen garanderen.

Visitaties

Een kwaliteitsvisitatie is een onderzoek op locatie naar de omstandigheden en de manier waarop collega specialisten het beroep uitoefenen, op grond van de op dat moment geldende kwaliteitsnormen. Visitaties dienen elke 5 jaar plaats te vinden en alle drie de vakgroepen zijn in 2018 gevisiteerd.

  • Nederlandse Orthopedische Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie

Keurmerk – ZKN

ZKN, Zelfstandige Klinieken Nederland, erkent uitsluitend klinieken als leden die een hoog kwaliteitsniveau hebben. Daartoe wordt iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden, door een auditor van KIWA getoetst aan strenge normen. Eens per jaar vindt op basis van die normen, hertoetsing plaats van iedere aangesloten kliniek. Op deze wijze kan ZKN garanderen dat de kwaliteit van zijn leden hoog is en blijft. Het doel is om patiënten en cliënten van klinieken die zijn aangesloten bij ZKN, de zekerheid te verschaffen dat zij bij deze klinieken in goede handen zijn.Wetenschappelijk onderzoek

ViaSana doet medisch (wetenschappelijk) onderzoek om de kwaliteit van haar zorg verder te verbeteren. Zo worden behandelingen geoptimaliseerd en kunnen toekomstige patiënten beter worden voorgelicht.

Nieuwsgierig welke onderzoeken er op dit moment zijn in ViaSana?

Deelname onderzoek

U kunt gevraagd worden om mee te doen aan een onderzoek. Deelname gebeurt uitsluitend wanneer u goed bent geïnformeerd over het wetenschappelijke onderzoek en u hiervoor toestemming heeft gegeven. U bent vrij in uw keuze wel of niet deel te nemen. Daarnaast is het uw recht om op elk wenselijk moment uw deelname te stoppen. Wij vernemen dit dan graag van u.

Bij deelname worden uw gegevens anoniem en niet herleidbaar verwerkt tot onderzoeksuitkomsten.

Het onderzoek hoeft niet altijd een direct voordeel voor uzelf op te leveren. Het doel is dan om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren.

Publicaties

ViaSana heeft een mooi wetenschappelijk jaar gehad. Daarmee blijft ViaSana haar zorg optimaliseren. Nieuwsgierig welke kennis ViaSana ontwikkeld, verspreid en geïmplementeerd heeft? Bekijk het hier: